Scenario analysis

Galvenais projekta FAIRCOM mērķis ir ieviest un attīstīt efektīvu modeli taisnīgas un atbilstošas kompensācijas piešķiršanai seksuālās vardarbības upuriem Eiropas Savienībā:

  • Analizējot nacionālo tiesisko regulējumu, kas attiecināms uz kompensācijām seksuālās vardarbības upuriem, lai identificētu galvenos šķēršļus kompensācijas saņemšanai un atšķirības normatīvajos aktos;
  • Identificējot labās prakses piemērus kompensāciju jomā;
  • Izstrādājot starptautiskas vadlīnijas par kompensāciju sistēmu, kas pielāgotas cietušo vajadzībām;
  • Īstenojot apmācības praktizējošiem juristiem un cietušo atbalsta pakalpojumu sniedzējiem;
  • Veicinot iesaistīto pušu izpratni.

FAIRCOM projekta ievaros paredzēts noteikt minimālos ES līmeņa standartus kompensāciju piešķiršanai seksuālās vardarbības upuriem, lai sniegtu ieguldījumu saskaņotu un konsekventu atbalsta un aizsardzības minimālo standartu ieviešanā, kā to nosaka Eiropas direktīva 2004/80/EC par kompensāciju noziegumos cietušajiem un 2012/29/EU par noziegumos cietušo tiesībām.

FAIRCOM projekta uzdevumi ir:

  • Stiprināt kompensāciju piešķiršanas seksuālās vardarbības upuriem efektivitāti 5 ES valstīs;
  • Uzlabot tiesu sistēmas darbinieku un cietušo atbalsta pakalpojumu sniedzēju kompetenci un zināšanas par taisnīgas un atbilstošas kompensācijas piešķiršanu seksuālās vardarbības upuriem;
  • Veicināt izpratni par kompensāciju sistēmas iespējām un veicamajām procedūrām, nodrošināt informācijas pieejamību cietušo starpā;

Stiprināt sadarbību starp nacionāla līmeņa lēmējinstitūcijām, NVO un profesionālajām organizācijām, kuras nodrošina cietušo tiesības saņemt kompensāciju.