FAIRCOM Project

FAIRCOM is Financed by the European Union Justice Program (2014-2020)
Grant Agreement: 847360 — FAIRCOM — JUST-AG-2018/JUST-JACC-AG-2018

Projekta FAIRCOM mērķis ir izveidot un izplatīt efektīvu modeli taisnīgas un atbilstošas kompensācijas piešķiršanai seksuālās vardarbības upuriem Eiropas Savienībā.

Pēdējās desmitgades laikā noziegumu upuru stāvoklim un viņu tiesību aizstāvībai ir pievērsta pastiprināta uzmanība gan Eiropas Savienības līmenī, gan katrā no dalībvalstīm, pieņemot vairākas savstarpēji saistītas direktīvas. Tiesības uz taisnīgu un atbilstošu kompensāciju upuriem tiek uzskatītas par vienu no pamata vajadzībām, jo kompensācija var nodrošināt finanšu resursus, kas nepieciešami, lai saņemtu pienācīgu fiziskās un garīgās veselības aprūpi, kā arī atzītu nodarījumu un pārciesto traumu. Krimināltiesībām ir jābūt centrētām uz cietušo vajadzībām un jānodrošina iespēja upuriem saņemt godīgu kompensāciju par pārdzīvotajām sāpēm un ciešanām neatkarīgi no upura valstspiederības.

Lai gan gandrīz visas ES dalībvalstis ir juridiski pārņēmušas direktīvas, kas nosaka kompensāciju piešķiršanu, tomēr Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, iekšlietu un tieslietu komiteja un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja nesenā ziņojumā ir norādījušas, ka jautājums par direktīvu ieviešanu praksē un tās efektivitāti joprojām ir neskaidrs vairākās no valstīm.

Parasti noziegumos cietušie var saņemt kompensāciju naudā par gūtajiem miesas bojājumiem un nodarīto kaitējumu, kas radies nozieguma rezultātā. Pastāv divi kompensācijas avoti – noziedzīgā nodarījuma veicējs vai valsts. Taču dažādās valstīs atšķiras kompensāciju piešķiršanas nosacījumi un procedūras, kā rezultātā attieksme pret upuriem ir nevienlīdzīga un atkarīga no nozieguma izdarīšanas vietas: šis aspekts rada nopietnus šķēršļus taisnīgas un atbilstošas kompensācijas saņemšanai par nodarīto kaitējumu gan nacionālu, gan pārrobežu noziegumu upuriem.

Līdz ar to, FAIRCOM projekta ievaros paredzēts noteikt minimālos ES līmeņa standartus kompensāciju piešķiršanai seksuālās vardarbības upuriem, lai sniegtu ieguldījumu saskaņotu un konsekventu atbalsta un aizsardzības minimālo standartu ieviešanā, kā to nosaka Eiropas direktīva 2004/80/EC par kompensāciju noziegumos cietušajiem un 2012/29/EU par noziegumos cietušo tiesībām.

Projekta konsorcijs cer mainīt pastāvošo paradigmu ar nepietiekamām kompensācijām cilvēkiem, kas cietuši no seksuālās vardarbības, identificējot normatīvos un organizatoriskos šķēršļus, kuri traucē seksuālās vardarbības upuriem īstenot savas tiesības uz kompensāciju un to pieprasīt, kā arī apzinot un attīstot labās prakses, kas drīzāk ļautu cietušajiem īstenot savas tiesības.