MARTA Centre

Director: Iluta Lāce

URL: www.marta.lv

Biedrības “Centrs MARTA” misija ir veicināt sieviešu, jauniešu un bērnu tiesību aizsardzību, uzlabot sociāli ekonomisko situāciju un veidot drošu vidi. Mēs sekmējam savstarpēja atbalsta, izpratnes un solidaritātes veidošanos sieviešu vidū neatkarīgi no vecuma, etniskās piederības vai sociālekonomiskā stāvokļa.

Centra MARTA mērķis ir veidot uz dzimumu līdztiesību balstītu pilsonisko sabiedrību, kalpojot sievietēm un aizstāvot viņu tiesības.

Lai sasniegtu šo mērķi, izvirzīti šādi uzdevumi:

  1. Uzlabot sieviešu, jauniešu un bērnu sociālo integrāciju, mazinot sociālo un etnisko spriedzi, mazinot vardarbību un cilvēku tirdzniecību, piedāvājot radošus risinājumus problēmām.
  2. Uzraudzīt politikas procesus, rosināt normatīvo aktu grozījumus, ietekmēt politisko nostādņu veidošanu, radīt tiesu precedentus un rosināt mainīt tiesu praksi, atbilstoši starptautiski atzītiem cilvēktiesību standartiem.
  3. Stiprināt un atbalstīt sieviešu aktivitāti sabiedrībā, izglītojot sievietes, jauniešus, amatpersonas, lēmumu pieņēmējus, sieviešu organizācijas un citas nozīmīgas ieinteresētās personas visā Latvijā, Eiropā un pasaulē, stiprinot sieviešu tiesību aizstāvību starptautiskā mērogā.
  4. Iesaistīt vīriešus dzimumu līdztiesības stiprināšanā

 

Team

Ms. Iluta Lāce – Senior Expert, Latvia

Contact: iluta@marta.lv

Iluta Lāce ir viena no biedrības “Centrs MARTA” dibinātājām un pašreizējā centra vadītāja, kā arī valdes locekle. Viņa ir vadoša eksperte Latvijā vardarbības ģimenē un cilvēku tirdzniecības jomās, nodrošinot ekspertīzi par vietējo un pasaules kontekstu jautājumos, kas saistīti ar vardarbību ģimenē un cilvēku tirdzniecību, zināšanas par vardarbības ģimenē novēršanas un apkarošanas teorijām, un attīstot un ieviešot stratēģijas informētības veicināšanai un pakalpojumu sniegšanai vardarbībā cietušajām personām. Iluta Lāce aktīvi iesaistās lobēšanā par nepieciešamajām pārmaiņam Latvijas likumdošanā jautājumos, kas saistīti ar sieviešu tiesībām un vardarbību pret sievietēm, jo sevišķi – seksuālo ekspluatāciju. Iepriekš viņa strādājusi ar ielu bērniem, veicot sociālā darbinieka pienākumus. Iluta Lāce ir bijusi Eiropas Sieviešu lobija viceprezidente, kā arī 2014.gadā saņēmusi Somijas valdības apbalvojumu par ieguldījumu sieviešu tiesību veicināšanā.

 

Ms. Lelde Vaivode – Project manager, Latvia

Contact: lelde@marta.lv

Lelde Vaivode ir Centra MARTA attīstības programmu vadītāja, un ir guvusi projektu vadības pieredzi dažādās jomās – izglītībā, kultūrā un vides aizsardzībā – līdz izvēlējusies sociālo taisnīgumu kā savu galveno darbības jomu. Leldei ir antropologa izglītība, un viņa ir ilgstoši bijusi ieinteresēta jautājumos, kas skar dzimtes līdztiesību un feminismu – viņas akadēmiskās zināšanas un iepriekšējā pieredze, apgūstot dzimtes un seksuālitātes tēmas, šobrīd lieti noder, sagatavojot un ieviešot projektus biedrībā “Centrs MARTA”. Viņa brīvprātīgi iesaistās Latvijas Feministu foruma tiešsaistes diskusiju platformas administrēšanā Facebook vietnē. Lelde ir strādājusi par skolotāju un ir absolvējusi programmu “Iespējamā misija”, kas ir starptautiskā tīkla “Teach for All” partnerorganizācija un 2018.gadā ieguva Eiropas pilsoņu balvu.

 

Ms. Gundega Tentere – Public relations specialist, Latvia

Contact: equal@marta.lv

Sociālo zinātņu maģistre.

Profesionāla žurnāliste  ar vairāk kā 20 gadus ilgi pieredzi mediju darbā – drukātā prese, radio un TV gan Latvijā, gan Šveicē un Vācijā.

Aktīvajā žurnālistikas darba periodā radās interese un vēlme iesaistīties sociāli atbildīgos projektos, kļūstot par projekta vadītāju darbam ar ielu bērniem, vēlāk, apgūstot zināšanas par profesionālām sabiedriskajām attiecībām, tika uzsākts vietējās filantropijas attīstības projekts nevalstiskajā organizācijā Centrs Dardedze, kā arī veidota profesionāla iekšējā un ārējā komunikācija.

Vairāk kā 10 gadus strādā Centrā MARTA par sabiedrisko attiecību speciālisti. Iesaistījusies starptautiskos projektos, sniedzot ekspertīzi gan par dzimumu līdztiesības aktuālajiem jautājumiem, gan par veiksmīgu komunikāciju.

Bijusi USA State Department stipendiāte.

Bijusi docētāja Latvijas augstskolās.

Ir autore augstskolu mācību materiālam “Žurnālistikas pamati”.