Scenario analysis

Het doel van FAIRCOM is bij te dragen aan gerechtigheid voor slachtoffers van seksueel geweld en zedenmisdrijven in de Europese Unie door verbetering van de mogelijkheden voor het verkrijgen van schadevergoeding.

In de afgelopen decennia heeft de positie van slachtoffers van misdrijven en de bescherming van slachtofferrechten meer aandacht gekregen, zowel op het niveau van de Europese Unie als van de lidstaten, door de implementatie van verschillende slachtofferrichtlijnen.

Het recht op schadevergoeding is voor slachtoffers van essentieel belang om in de basale behoeften van slachtoffers te voorzien, door het verschaffen van de financiële middelen om op zijn minst een passende medische en psychologische behandeling te verkrijgen, alsook een bepaalde erkenning van het geleden trauma. Het strafrechtelijk systeem moet recht doen aan de behoeften van de slachtoffers en hen in staat stellen een passende vergoeding van immateriële schade te verkrijgen, ongeacht hun nationaliteit.

Dit wordt bevestigd in ot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, die de verplichting voor de lidstaten in het leven roepen om een “billijke en passende” schadeloosstelling van de slachtoffers te waarborgen.

Hoewel bijna alle EU-lidstaten deze richtlijnen hebben ingevoerd, laat volgens een recent , de praktische toepassing en de effectiviteit ervan in verschillende landen nog veel te wensen over.

Over het algemeen kunnen slachtoffers van misdrijven op twee manieren een financiële vergoeding krijgen voor de materiele en immateriële schade die zij hebben geleden: van de dader of van de staat. De voorwaarden, procedures, vereisten en uitkomsten verschillen echter sterk van staat tot staat, wat leidt tot een ongelijke behandeling van slachtoffers, afhankelijk van de plaats van het misdrijf. Dit leidt tot enorme hindernissen bij het ontvangen van een eerlijke en passende schadevergoeding in zowel nationale als grensoverschrijdende gevallen.

Doeltreffende middelen tot het verkrijgen van schadevergoeding dienen niet alleen ter compensatie van materiële en immateriële schade. Schadevergoeding brengt ook erkenning en empowerment met zich mee. Echt “billijke en passende” schadevergoeding is een onmisbare hoeksteen voor slachtoffers van seksueel geweld in de Europese Unie voor de uitoefening van hun fundamentele rechten.

Om deze redenen probeert FAIRCOM bij te dragen aan een meer consistente en effectieve uitvoering van de EU-richtlijnen door het feitelijk functioneren van nationale systemen in kaart te brengen, het inventariseren van goede praktijken, het doen van aanbevelingen, het verbeteren van kennis bij organisaties en professionals, en in het algemeen door het verhogen van het bewustzijn over de bijzonder kwetsbare positie van de slachtoffers van seksueel geweld en zedenmisdrijven en de tekortkomingen van nationale systemen in het brengen van gerechtigheid aan hen.