Roadmap - Finansiālās kompensācijas ceļvedis

Latvietis English
1. Pamatinformācija par kompensācijas saņemšanas kārtību
Latvijā vardarbīgu noziegumu upuriem ir iespējas pieprasīt kompensāciju. Vispirms par noziedzīgo nodarījumu ir jāziņo policijai.

Jums ir tiesības saņemt no procesa virzītāja – policijas, prokuratūras vai tiesas – informāciju par kompensācijas (tostarp valsts kompensācijas) pieprasīšanas un saņemšanas noteikumiem un iesniegt pieteikumu par zaudējumu atlīdzināšanu kriminālprocesa ietvaros.

Jums nav pienākuma vispirms pieprasīt kompensāciju no likumpārkāpēja. Valsts kompensācijas saņemšana neierobežo cietušā tiesības pieprasīt kompensāciju kriminālprocesā un civilprocesā, tiesā iesniedzot attiecīgu pieteikumu, ja uzskatāt, ka saņemtā kompensācijas apmērs no valsts nav pietiekams.

Jums ir tiesības uz valsts kompensāciju arī tad, ja likumpārkāpējs vai viņa līdzdalībnieks nav noskaidroti vai ja viņi nav saukti pie kriminālatbildības.

Noziegumi, par kuriem var saņemt kompensāciju, ir
 • Izvarošana.
 • Seksuāla vardarbība.
 • Seksuāla rakstura darbības ar personu, kura nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu.
 • Pavešana netiklībā.
 • Prostitūciju ierobežojošo noteikumu pārkāpšana.
 • Personas iesaistīšana prostitūcijā un prostitūcijas pakalpojumu izmantošana.
 • Iedzīvošanās uz prostitūcijas rēķina.
 • Seksuāla uzmākšanās vai seksuāls uzbrukums.
 • Cilvēku tirdzniecība.
Ko drīkst prasīt kompensācijas pieteikumā?
 • Atlīdzību par nodarīto materiālo kaitējumu: (izdevumi par veselības aprūpi, psihologa pakalpojumiem, kā arī citi izdevumi).
 • Kompensāciju par radītajām sāpēm un ciešanām.
Personas, kas ir tiesīgas pieprasīt kompensāciju
 • Vardarbībā cietusī persona.
 • Ja persona ir mirusi noziedzīga nodarījuma rezultātā, cietušais kriminālprocesā var būt arī mirušā tuvinieks (līgavainis, dzīvesbiedrs, vecāki, vecvecāki, bērni, mazbērni, brāļi un māsas, kā arī personas, ar kurām attiecīgā fiziskā persona dzīvoja kopā un ar kurām tai bija kopīga (nevis dalīta) mājsaimniecība).
Jums jālūdz procesa virzītājam atzīt jūs par cietušo attiecīgajā kriminālprocesā. Jums nav tiesību saņemt valsts kompensāciju kā cietušā tuviniekam vai apgādājamajam, ja cietušais pēc noziedzīgā nodarījuma ir izdzīvojis. Šajā gadījumā cietušajai personai pašai ir tiesības uz valsts kompensāciju.

Personas tiesības uz kompensāciju noteiktos gadījumos ir ierobežotas
Noziedzīgā nodarījuma raksturs var ietekmēt valsts kompensācijas apmēru, piemēram, ja noziedzīgais nodarījums veikts stipra garīga uzbudinājuma stāvoklī, pārkāpjot nepieciešamās pašaizsardzības robežas vai nosacījumus personas aizturēšanai. Šādos gadījumos valsts kompensācijas apmērs atbilstoši noziedzīgā nodarījuma sekām tiek samazināts par 50%.

Par kompensācijas pieteikuma iesniegšanu kriminālprocesā jums nebūs jāmaksā.

Kompensāciju saņemt avansā nav iespējams.

Ja esat saņēmusi/-is valsts kompensāciju un galīgajā nolēmumā tiek konstatēts, ka noziedzīgā nodarījuma dēļ tomēr esat cietusi/-is smagākas sekas, tad esat tiesīga/-s saņemt starpību starp saņemtās valsts kompensācijas summu un piespriesto maksājamo summu.

Jūs varat saņemt valsts kompensāciju, ja neesat nevienas ES valsts pilsonis. Ja noziedzīgais nodarījums izdarīts citā ES dalībvalstī, jums ir tiesības pieprasīt kompensāciju no tās ES dalībvalsts, kurā noziedzīgais nodarījums izdarīts, tiešā veidā vai ar Juridiskās palīdzības administrācijas starpniecību.

Jūsu finansiālais stāvoklis neietekmē jūsu izredzes saņemt valsts kompensāciju un / vai kompensācijas potenciālo apmēru.
2. Kompensācija no likumpārkāpēja
Nepieciešamie dokumenti
 • Valsts izdots personu apliecinošs dokuments.
 • Materiālais kaitējums: nepieciešami pierādījumi (pierādījumi, kas pamato prasītās zaudējumu kompensācijas apmēru – izdevumus apliecinoši dokumenti).
 • Sāpes un ciešanas: jānorāda apmērs (par morālu kaitējumu un fiziskām ciešanām jums jānorāda tikai pieprasītās kompensācijas apmērs).
 • Pieteikumā jānorāda finanšu iestādes konta numuru, uz kuru kompensāciju jāpārskaita.
Jūs varat pieteikties uz kompensāciju jebkurā kriminālprocesa posmā līdz lietas izskatīšanas uzsākšanai pirmās instances tiesā.
Kriminālprocesa likums paredz, ka kompensācijas pieteikums sagatavojams brīvā formā, ievērojot iepriekš minētos noteikumus. Likums neparedz speciālas pieteikuma veidlapas.
3. Compensación estatal
Jūs varat saņemt valsts kompensāciju par morālu kaitējumu, fiziskām ciešanām un mantisko zaudējumu, kas radies tīši nodarīta noziedzīga nodarījuma rezultātā.
Cietušajam ir tiesības saņemt valsts kompensāciju, ja tīši izdarīts noziedzīgs nodarījums
 • Izraisījis personas nāvi.
 • Cietušais ir guvis smagus vai mērenus miesas bojājumus.
 • Cietušais cietis no seksuālas uzmākšanās vai seksuāla uzbrukuma.
 • Cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris.
 • Cietušais ir ticis inficēts ar cilvēku imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu.

Lai pieprasītu valsts kompensāciju, jums nav jāsagaida procesa virzītāja galīgais nolēmums. Jums jānosūta pieteikums par valsts kompensāciju Juridiskās palīdzības administrācijai uz šo adresi:
Pils laukums 4,Rīga, LV-1050.
Jūsu klātbūtne pieteikuma izskatīšanā nav nepieciešama.

Pieteikumu par valsts kompensāciju izskata bez maksas.

Lai pieteiktos valsts kompensācijai, jums juridiskā palīdzība nav nepieciešama. Nepieciešamo palīdzību, piesakoties valsts kompensācijai, sniedz Juridiskās palīdzības administrācija.

Minimālais un maksimālais valsts kompensācijas apmērs ir: €1250 – maks. €2500.

Nepieciešamie dokumenti
Ja, piesakoties valsts kompensācijai, kriminālprocesā vēl nav pieņemts galīgais nolēmums, jums pieteikumam jāpievieno procesa virzītāja izziņa, kurā norādīts
 • Noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laiks un vieta).
 • Informācija par likumpārkāpēju.
 • Informācija par kriminālprocesu.
 • Jūsu pārstāvja vārds (ja tāds ir).
 • Kaitējuma raksturs.
 • Informācija par ekspertu veiktajiem atzinumiem.
 • Informācija par upuri vai upuriem.

Ja brīdī, kad jūs piesakieties valsts kompensācijai, kriminālprocess ir pabeigts ar tiesas spriedumu, jums pieteikumam jāpievieno
 • Galīgais spriedums.
 • Izpildraksts.

Ja likumpārkāpējs nav samaksājis kompensāciju vai to ir samaksājis nepilnā apmērā, valsts kompensācijas pieprasījumam pievienojiet arī tiesas izsniegtā izpildraksta kopiju.

Valsts kompensācijas pieteikums jāiesniedz Juridiskās palīdzības administrācijā trīs gadu laikā no dienas, kad esat atzīts par cietušo, vai esat uzzinājis tādus faktus, kas jums dod tiesības šādu statusu iegūt.

Juridiskās palīdzības administrācija pieņem lēmumu par kompensācijas izmaksu vai atteikumu viena mēneša laikā pēc kompensācijas pieteikuma saņemšanas. Ja Juridiskās palīdzības administrācijai nepieciešama jebkāda papildu informācija no jums vai no procesa virzītāja, lēmuma pieņemšanas termiņš tiek apturēts līdz brīdim, kad visa nepieciešamā informācija ir iegūta.

Ja neesat apmierināta ar Juridiskās palīdzības lēmumu, to iespējams apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Juridiskās palīdzības administrācijā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža. Juridiskās palīdzības administrācija iesniegumu pārsūta Tieslietu ministrijai.
Valsts kompensācijas apmērs un kā tā tiek izmaksāta
Vienam noziedzīgā nodarījumā cietušajam izmaksājamās valsts kompensācijas maksimālais apmērs ir piecas minimālās mēneša darba algas. 2021.gadā maksimālais kompensācijas apmērs ir 2500 EUR.

Valsts kompensāciju izmaksā šādā apmērā
 • Ja cietusī persona ir mirusi – 100% apmērā.
 • Ja cietušajai personai nodarīti smagi miesas bojājumi vai ja noziedzīgais nodarījums ir uzskatāms par izvarošanu vai seksuālu uzmākšanos, vai vardarbību, vai ja cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris – 70% apmērā.
 • Ja cietušajam nodarīti mēreni miesas bojājumi vai cietušais cietis no seksuālas uzmākšanās vai vardarbības, vai cietušais ir inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu – 50% apmērā.
Ja esat saņēmis kompensāciju par noziedzīgā nodarījuma radītajiem zaudējumiem no likumpārkāpēja vai citas personas, kas ir atbildīga viņa vietā, tad valsts kompensācijas summa tiek samazināta jau saņemtās kompensācijas summas apmērā.

Kompensāciju, ko saņemat no citiem avotiem (piemēram, no darba devēja vai privātās apdrošināšanas polises), neatskaita no valsts kompensācijas summas.

Juridiskās palīdzības administrācija sedz advokāta izmaksas par valsts juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā šādos gadījumos
 • Ja ir apgrūtināta vai citādi nenodrošināta nepilngadīgā tiesību un interešu aizsardzība vai ja šādas personas pārstāvis iesniedz šajā sakarā pamatotu prasījumu.
 • Izņēmuma gadījumos, kad personas tiesību un interešu aizsardzību kriminālprocesā nevar citādi nodrošināt, vai gadījumos, kad neviens no radiniekiem nevar pārstāvēt cietušo.
3.1. Praktiski padomi
 • Pieteikumu iespējams iesniegt rakstiski un mutiski. Mutisku pieteikumu protokolā pieraksta procesa virzītājs (policijas darbinieks, prokuratūras amatpersona vai tiesa).
 • Jums ir tiesības atsaukt iesniegto kompensācijas pieteikumu jebkurā kriminālprocesa posmā, līdz tiesa uzsāk apspriedi, lai taisītu lēmumu.
4. Noderīgi kontakti
Lai iegūtu vairāk informāciju par seksuālu noziegumu kompensācijām, sazinieties
Juridiskās palīdzības administrācija
jpa@jpa.gov.lv
80001801
Cietušajiem.lv
skalbes@skalbes.lv
Valsts kompensācijas pieteikuma veidlapu un informāciju, kā to aizpildīt, atradīsiet šeit
 • Valsts portālā https://www.latvija.lv/en Juridiskās palīdzības administrācijas vietnē.
 • https://www.jpa.gov.lv/kompensacijas-cietusajiem60 sadaļa “Pakalpojumi”.
 • Juridiskās palīdzības administrācijā – Pils laukums 4, Rīga (iestādes darba laikā).
 • no procesa virzītāja kriminālprocesā (policijas darbinieka, prokuratūras amatpersonas vai tiesas).
 • zvanot uz bezmaksas informācijas tālruni 80001801 (iestādes darba laikā).
Lai atrastu sev tuvāko cietušo atbalsta centru, apmeklējiet šo vietni: https://sexualviolencejustice.eu/latvia/
5. Recursos
Eiropas padome
 • Eiropas Cilvēktiesību tiesa https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home.
 • 13. pants: “Ikvienam, kura tiesības un brīvības, kas noteiktas šajā Konvencijā, ir pārkāptas, ir tiesības uz efektīvu aizsardzību no valsts institūciju puses, neskatoties uz to, ka pārkāpumu ir izdarījušas personas, pildot publiskos dienesta pienākumus” https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_13_ENG.pdf.
 • 1983. gada Konvencija par kompensāciju vardarbīgu noziegumu upuriem (CETS Nr. 116), https://rm.coe.int/1680079751 , uzliek valstīm, kuras kļūst par lietas pusi, pienākumu kompensēt cietušajiem tīšos un vardarbīgos nodarījumos, kas izraisījuši miesas bojājumus vai nāvi.
 • Rekomendācijas (2006)8 par palīdzību noziegumos cietušajiem, https://rm.coe.int/16805afa5c , principi dalībvalstīm, lai nodrošinātu cietušo aizsardzību un sniegtu tiem palīdzību.
 • 2011. gada Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (CETS Nr. 210). (Stambulas konvencijas 5., 8., 30. punkti) https://rm.coe.int/168008482e.
Eiropas Savienība
 • Padomes Direktīva 2004/80 par kompensāciju noziegumos cietušajiem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32004L0080 “Visas dalībvalstis nodrošina to, ka to tiesību normās ir paredzēta tāda to teritorijā izdarītos tīšos, vardarbīgos noziegumos cietušajiem izmaksājamo kompensāciju sistēma, kura garantē taisnīgu un samērīgu kompensāciju cietušajiem.”
Transponēšana Latvijas likumos
1. Basic Info
In Latvia there is the possibility for a victim of a violent crime to claim for compensation. The first step is to report the criminal offence to the police.

You are entitled to receive information about the provisions on claiming and receiving compensation, including State compensation, from the person directing the proceedings (the police, the prosecutor’s office, the court), and to submit an application for compensation of damages in the criminal proceedings.

You are not obliged to claim compensation from the offender initially. State compensation does not prejudice the victim’s right to claim compensation in criminal proceedings and, in civil proceedings by raising a claim before the court, if you believe that you have not been fully compensated.

You are also entitled to State compensation if the offender or their accomplice is not identified or if they are not held criminally liable.

Crimes eligible for compensation are
 • Rape.
 • Sexual violence.
 • Acts of sexual nature with a person who has not attained the age of sixteen years.
 • Leading of depravity.
 • Violation of provisions restrictive of prostitution.
 • Involvement of a person in prostitution and use of prostitution.
 • Living on the avails of prostitution.
 • Indecent or sexual assault.
 • Human trafficking.
What can be claimed?
 • Material damage (medical treatment, legal and damaged goods).
 • Pain and suffering.
Persons entitled to claim the compensation
 • The survivor of the violence.
 • If a person has died as a result of a criminal offence, the victim in the criminal proceedings may be a relative of the deceased (fiancé, spouse, parents, grandparents, children, grandchildren, siblings, as well as the persons with whom the physical person concerned was residing together and had a common (not shared) household).
You must ask the person directing the proceedings to recognise you as a victim in the corresponding criminal proceedings. You are not entitled to State compensation as a relative or a dependent of a victim if the victim has survived the criminal offence. In this case, the victim himself or herself is entitled to State compensation.

A person’s entitlement to compensation is limited in certain cases
The characterisation of the criminal offence may affect the amount of State compensation, for example, if the criminal offence is committed in a state of intense mental agitation, in violation of the necessary limits of self-defence or of the conditions for the detention of a person. In such cases, the amount of State compensation in line with the consequences of the criminal offence is reduced by 50%.

You will not be charged for filing a claim in criminal proceedings.

There is no possibility of an advance payment.

If you have received State compensation and the final decision finds that you have suffered more severe consequences as a result of the criminal offence, you may receive the difference between the amount of State compensation paid and the amount payable.

You may receive State compensation if you are not a national of an EU country. If the criminal offence has been committed in another EU Member State, you are entitled to claim compensation from the EU Member State in which the criminal offence was committed directly or through the Legal Aid Administration (Juridiskās palīdzības administrācija).

Your financial situation does not affect your chance of receiving State compensation and/or the amount of the compensation.
2. Offender Compensation
Documents needed
 • National identity document
 • Material damages: evidence needed (evidence in support of the amount of compensation for any material loss claimed)
 • Pain and suffering: indicate amount (for moral injury and physical suffering, you only have to indicate the amount of compensation claimed)
 • In your claim, you may specify the payment institution account number to which compensation for damages should be transferred.
Time limit for applying is 3 years. You can apply for compensation of damages at any stage of the criminal proceedings until the initiation of examination of the case at the first instance court.
There are no official forms in Latvian criminal proceedings.
3. State Compensation
You may receive State compensation for a moral injury, physical suffering and property loss resulting from an intentionally committed criminal offence.
More specifically, the victim is entitled to the State compensation, if an intentionally committed criminal offence has resulted in
 • The death of a person.
 • The victim has suffered severe or moderate personal injury.
 • The victim has been subjected to indecent or sexual assault.
 • The victim is a victim of human trafficking.
 • Or the victim has been infected with the human immunodeficiency virus, hepatitis B or C.

To claim State compensation, you do not need to wait for the final ruling by the person directing the proceedings. You must send the claim for State compensation to the Legal Aid Administration, at this address:
Pils laukums 4,Rīga, LV-1050.
Your presence is not required for the process of review of the claim.

The review process for claims for State compensation is free.

You do not need legal aid to apply for State compensation. The Legal Aid Administration provides the necessary assistance for the process of claiming State compensation.

The minimum and maximum amount of State compensation is: €1250 – max. €2500.

Documents needed
If a final judgment has not yet been reached in the criminal proceedings at the moment of claiming State compensation, you should add to the claim a reference from the person directing the proceedings, specifying
 • The criminal offence (time and place).
 • Information on the offender.
 • The criminal proceedings.
 • Name of your representative.
 • The nature of the injury.
 • Information on the expert findings.
 • Information on victim or victims.

If the criminal proceedings have ended at the moment of requesting State compensation, you should add to the claim
 • The final ruling.
 • The enforcement order.

If the compensation for the damages has not been made or has been made only in part you need to add enforcement document.

The request for State compensation must be submitted to the Legal Aid Administration within one year from the day on which you have been recognised as a victim, or you have become aware of the facts that entitle you to do so.

The Legal Aid Administration decides on the payment of or the refusal within one month from receiving the claim for compensation. If the Legal Aid Administration requires any additional information from you or the person directing the proceedings, the decision-making period is suspended until all the information required is received.

If you are not satisfied with the authority’s decision, you may contest the decision of the Legal Aid Administration within one month from its entry into force by submitting the relevant application to the Legal Aid Administration.
The amount of State compensation to be paid shall be calculated and is paid
 • If the death of the person has occurred – in the amount of 100%.
 • If severe bodily injuries have been caused to the victim or the criminal offence has been classified as rape or sexual violence, indecent or sexual assault, or the victim is a victim of trafficking in human beings – in the amount of 70%.
 • If moderate bodily injuries have been caused to the victim or the victim has been subjected to indecent or sexual assault or the victim has been infected with human immunodeficiency virus, Hepatitis B or C – in the amount of 50%.
If you have received compensation for the damages caused by the criminal offence from the offender or another person in his or her stead, the amount of State compensation is reduced by the amount of compensation already received.

The compensation you receive from other sources (for example, the employer’s or a private insurance scheme) is not deducted from the amount of State compensation.

In the following cases, the Legal Aid Administration (Juridiskās palīdzības administrācija) covers the lawyer’s fees for providing State legal assistance in the criminal proceedings
 • If the protection of the rights and interests of a minor is encumbered or otherwise is not ensured, or the representative submits a reasoned request.
 • In exceptional cases, where the protection of the rights and interests of the person in the criminal proceedings cannot be otherwise ensured, or in cases where none of the relatives can represent the victim.
3.1. Practical Tips
 • You may submit your application in writing or verbally. A verbal application will be recorded in the minutes by the person directing the proceedings (the police, the prosecutor’s office, the court).
 • You are entitled to withdraw the submitted claim for compensation at any stage of the criminal proceedings until the court retires to deliberate on judgment.
4. Useful Contacts
For more info about compensation for sexual crimes contact
Juridiskās palīdzības administrācija
jpa@jpa.gov.lv
80001801
Cietušajiem.lv
skalbes@skalbes.lv
116006
You will find the State compensation request form and information about its completion here
 • On the portal https://www.latvija.lv/en Juridiskās palīdzības administrācijas vietnē.
 • https://www.jpa.gov.lv/kompensacijas-cietusajiem60 section “Services”.
 • At the Legal Aid Administration – Pils laukums 4, Riga (during office hours).
 • From the person directing the proceedings (the police, the prosecutor’s office or the court).
 • By calling the toll-free information line 80001801 (during working hours).
To find a victim support centre or service near you, please visit: https://sexualviolencejustice.eu/latvia/
5. Resources
To find a victim support centre or service near you, please visit:
Valsts kompensācijas pieteikuma veidlapu un informāciju, kā to aizpildīt, atradīsiet šeit
 • Jurisprudence ECHR, European Court of Human Rights https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home.
 • Article 13, ECHR, “everyone whose rights and freedoms as set forth in this Convention are violated shall have an effective remedy before a national authority notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity” https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_13_ENG.pdf.
 • Convention on the compensation of victims of violent crimes 1983 (CETS No. 116), https://rm.coe.int/1680079751 , this Convention puts upon States that become a Party to it the obligation to compensate the victims of intentional and violent offences resulting in bodily injury or death.
 • Recommendation (2006)8 on assistance to crime victims, https://rm.coe.int/16805afa5c , principles between Member state to ensure assistance and protection of victims.
 • Council of Europe convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, 2011 (CETS No. 210). (Istanbul convention Arts. 5,8,30.) https://rm.coe.int/168008482e.
Eiropas Savienība
 • Council directive 2004/80 relating to Compensation to crime victims https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32004L0080 “All Member States shall ensure that their national rules provide for the existence of a scheme on compensation to victims of violent intentional crimes committed in their respective territories, which guarantees fair and appropriate compensation to victims.”
Transposition in Latvian Law