Roadmap - Schadevergoeding nederland

Dutch English
1. Basisinformatie over compensatieprocedure
In Nederland zijn er twee hoofdroutes voor slachtoffers van seksueel geweld om schadevergoeding te eisen: via het strafproces (‘schadevergoeding van de dader’) en/of via het Schadefonds Geweldsmisdrijven (‘schadevergoeding van de overheid’).

Het claimen van een schadevergoeding via een civiel procedure is ook een optie, maar deze route wordt nauwelijks gebruikt. Die brengt onder meer de noodzaak mee om te voldoen aan de vereiste bewijslast, om u zich laten bijstaan door een advocaat, en bij een toegewezen schadevergoeding moet u die zelf zien te incasseren bij de dader. Per saldo is de civiele route vaak simpelweg te duur, tijdrovend en belastend voor particulieren, zoals de slachtoffers van (seksueel) geweld. En niet in de laatste plaats: vaak hebben plegers van geweldsmisdrijven vaak niet de financiële middelen om schadevergoeding te betalen of om te voldoen aan een vonnis dat hen daartoe opdraagt, en de voorschotregeling van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (die in het strafrecht garant staat voor betaling) is niet van toepassing in het civiele recht.

Politie en het Openbaar Ministerie hebben de plicht om slachtoffers te informeren over hun mogelijkheden om schadevergoeding te krijgen (artikel 51ab lid 1 Wetboek van Strafvordering).
2. Schadevergoeding via het strafrecht
De meest gebruikelijke manier om schadevergoeding te vorderen is van de dader via het strafproces. Het slachtoffer moet zich als (civiele) partij voegen in het strafproces (voegingsprocedure benadeelde partij). Een slachtoffer kan alleen schadevergoeding claimen in het strafproces als de dader is opgepakt en wordt vervolgd. Het slachtoffer moet de door het misdrijf geleden schade onderbouwen. De rechtbank kan op basis van de onderbouwing schadevergoeding toekennen aan het slachtoffer als onderdeel van de sancties tegen de dader.

Toegang tot het recht
 • Alle slachtoffers van misdrijven hebben recht op schadevergoeding als onderdeel van het strafproces (artikel 51f-51g Wetboek van Strafvordering).
 • Schadeloosstelling moet schriftelijk worden aangevraagd vóór het begin van de mondelinge behandeling (van de strafprocedure).
Schadevergoeding
Slachtoffers kunnen schadevergoeding eisen voor alle geleden schade als gevolg van het misdrijf. In theorie is het civielrechtelijke principe van volledige schadevergoeding van toepassing.

Materiële schade
 • Beschadigde goederen (kleding, eigendommen).
 • Medische kosten (medische en psychologische behandeling, ambulante en ziekenhuisbehandeling, revalidatie, zorg en hulpverlening, fysiotherapie, aanpassing huisvesting, bijzondere hulpmiddelen, etc.).
 • Reiskosten.
 • Gederfde inkomsten (inclusief gederfde inkomsten en verlies van bekwaamheid om te verdienen of verminderd alimentatie enz.).
 • Juridische kosten (medische beoordelingen, advocaatkosten).
Immateriële schade
 • Smartengeld.

Familieleden van een slachtoffer kunnen aanspraak maken op een vergoeding voor begrafeniskosten, medische kosten (bijv. therapie voor een familielid), gederfde inkomsten en soms ook smartengeld.
Benodigde documenten
Nota Bene
 • Het starten van een strafproces is kosteloos.
 • De rechter kan (een deel van) de vordering niet-ontvankelijk verklaren als de vordering een onevenredige belasting vormt voor het proces, d.w.z. als het te ingewikkeld is om de schade vast te stellen.
 • Anders dan bij een civiele procedure hoeft u niet zelf achter het geld aan. De door de rechtbank toegekende schadevergoeding wordt bij de overtreder geïncasseerd door het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB, het bestuursorgaan dat alle gerechtelijke boetes en dwangsommen, bijvoorbeeld verkeersboetes int). Niet-betaling kan leiden tot (extra) detentie.
Bijzondere bepalingen voor de slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven
 • Rechtsbijstand is gratis voor slachtoffers van ernstige geweld en zedenzaken.
 • schadevergoeding wordt toegekend door de rechtbank, maar de dader niet over voldoende financiële middelen beschikt, dan wordt in het geval van ernstige gewelds en en zedenzaken de schadevergoeding toch (geheel of gedeeltelijk) uitgekeerd aan de slachtoffers, binnen 8 maanden na de onherroepelijke uitspraak. Dit wordt gedaan door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), een overheidsinstantie. Het CJIB zal vervolgens blijven proberen om verhaal te nemen op de dader.
3. Schadevergoeding van de overheid
Sinds de jaren zeventig hebben slachtoffers de mogelijkheid om schadevergoeding te krijgen van de overheid. De regeling is gebaseerd op de opvatting dat de overheid niet alleen de verantwoordelijkheid moet nemen voor de rehabilitatie van de dader, maar ook voor die van slachtoffers. De overheid heeft de plicht om burgers te beschermen tegen criminaliteit en slachtofferschap voorkomen. Schadevergoeding van de overheid is symbolisch, als erkenning van het slachtofferschap, vanuit maatschappelijke solidariteit.

De organisatie die zich in Nederland bezighoudt met schadevergoeding van de overheid is het Schadefonds Geweldsmisdrijven, https://www.schadefonds.nl/english-information/ ). Het is een onafhankelijke organisatie, die valt onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
U kunt schadevergoeding aanvragen bij het Schadefonds ongeacht of er een strafproces loopt en ongeacht de uitkomst van het strafproces. Schadevergoeding van het Schadefonds kan ook parallel aan een strafproces worden aangevraagd.
Toegang tot schadevergoeding
Personen die recht hebben op schadevergoeding van het Schadefonds
 • Slachtoffers van een geweldsmisdrijf, of de echtgenoot of geregistreerde partner of een ouder, kind, broer of zus van een overleden slachtoffer.
 • Het misdrijf moet op Nederlands grondgebied worden gepleegd.
 • Het misdrijf moet opzettelijk zijn gepleegd en er moet geweld zijn gebruikt.
 • Iemand die psychische schade heeft geleden doordat hij getuige is geweest van een geweldsmisdrijf of direct geconfronteerd werd met de gevolgen van een geweldsmisdrijf tegen een familielid, kan ook in aanmerking komen voor schadevergoeding.
 • Aangifte bij de politie is niet altijd perse nodig om een verzoek tot schadevergoeding te kunnen indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. De aangifte en het daaropvolgende strafrechtelijk onderzoek kunnen echter wel een belangrijke rol spelen bij het vaststellen van de aannemelijkheid van uw aanspraken.
Benodigde documenten
 • Ingevuld aanvraagformulier (zie website Schadefonds Geweldsmisdrijven www.schadefonds.nl).
 • Kopie van een identiteitsbewijs.
 • Indien beschikbaar: politieaangifte, rechterlijke uitspraak.
 • Medische informatie met betrekking tot het letsel.
 • Het aanvragen van schadevergoeding van de overheid is gratis.
 • U kunt tot 10 jaar na het misdrijf uw aanvraag bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven indienen.
 • Het Schadefonds neemt binnen 26 weken (6 maanden) een beslissing over uw aanvraag.
 • Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u tot 6 weken na de beslissing schriftelijk bezwaar indienen bij de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven.
Schadevergoeding
 • Schadevergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven is een vast, eenmalig, all-in, forfaitair bedrag van materiële en immateriële schade in één. In dit opzicht is het meer een tegemoetkoming dan dat alle schade daadwerkelijk zou worden vergoed.
 • Het Schadefonds Geweldsmisdrijven kent zes schadecategorieën op basis van oplopende ernst van de schade, elk met een vast vergoedingsbedrag, van € 1.000 tot € 35.000. Het gemiddelde bedrag dat wordt uitgekeerd is 5.000 euro.
 • Uw financiële situatie heeft geen invloed op uw recht op vergoeding van het Schadefonds.
 • Het is mogelijk om in bepaalde gevallen een voorschot te krijgen.
4. Handige contacten
Advies en hulp aan slachtoffers:
Slachtofferhulp Nederland
https://www.slachtofferhulp.nl/english/
0900-0101
Medische en gerechtelijke hulp aan slachtoffers van seksuele specifiek geweld:
Centrum voor Seksueel Geweld
https://centrumseksueelgeweld.nl/csg-en/
0031- (0) 800-0188
Informatie over en ondersteuning van schadeloosstelling door de overheid:
Schadefonds Geweldsmisdrijven
https://www.schadefonds.nl/english-information/
070-4142000
Informatie over rechtsbijstand:
Landelijk Netwerk voor slachtofferadvocaten (LANGZS)
https://langzs.nl/langzs-foundation/
info@langzs.nl
Ga naar https://sexualviolencejustice.eu/netherlands/ voor een overzicht van ​​slachtofferhulp organisaties of -diensten bij u in de buurt.
5. Juridische bronnen
Raad van Europa
 • Jurisprudentie EHRM, Europees Hof voor de Rechten van de Mens https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home (Artikel 13) “iedereen wiens rechten en vrijheden zoals uiteengezet in dit Verdrag wordt geschonden, heeft een effectief rechtsmiddel voor een nationale autoriteit, niettegenstaande het feit dat de schending is gepleegd door personen die in een officiële hoedanigheid handelen.” https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_13_ENG.pdf
 • Europees Verdrag inzake de schadevergoeding van slachtoffers van geweldsmisdrijven 1983 (CETS nr. 116), https://rm.coe.int/1680079751 , legt staten de verplichting op om de slachtoffers van opzettelijke en gewelddadige misdrijven te compenseren.
 • Aanbeveling (2006)8 over ondersteuning van slachtoffers van misdrijven, https://rm.coe.int/16805afa5c : principes tussen de lidstaten om hulp en bescherming van slachtoffers te garanderen.
 • Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, 2011 (CETS nr. 210). (Istanbul Conventie art. 5, 8, en 30.) Https://rm.coe.int/168008482e.
Europese Unie
 • Richtlijn 2004/80/EG van de Raad betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven, PB 2004, L 261/14, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/80/oj (de ‘schadevergoedingsrichtlijn’) (Artikel 12 lid 2) “Alle lidstaten zorgen ervoor dat hun nationale wetgeving voorziet in een schadeloosstellingsregeling voor slachtoffers van op hun grondgebied gepleegde opzettelijke geweldmisdrijven, die een billijke en passende schadeloosstelling van slachtoffers garandeert.”
 • Arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie, zaak C-601/14 oktober, 11, 2016, Niet-nakoming door de Italiaanse Republiek – Richtlijn 2004/80 / EG – Artikel 12, lid 2 – Nationale schadevergoedingsregelingen voor slachtoffers van opzettelijke geweldsmisdrijven die een eerlijke en passende compensatie garanderen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0601&rid=10.
 • Richtlijn 2012/29 / EU tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, ondersteuning en bescherming van slachtoffers van strafbare feiten http://data.europa.eu/eli/dir/2012/29/oj (Artikel 16 lid 2): “De lidstaten bevorderen maatregelen om de dader ertoe te bewegen de schade op passende wijze aan het slachtoffer te vergoeden.”.
1. Basic Info
In the Netherlands, there are two main routes for victims of a sexual violence to claim compensation: via the criminal trial (‘offender compensation’) and/or via the state (‘state compensation’).

Claiming compensation via a civil trial is also an option, but this route is hardly used. It entails, among other things, meeting the required burden of proof, the necessity of legal representation, and the necessity of private enforcement of the decision, and is often simply too expensive, time consuming and burdensome for private citizens such as the victims of violent crime to be a feasible route to compensation. Last but not least: perpetrators of violent crime often do not have the financial means to pay compensation or to comply with a judgment ordering them to do so.

Law enforcement authorities and the Public Prosecution Service have a duty to inform victims of their possibilities to obtain compensation (article 51ab sub 1 Code of Criminal Procedure).
2. Offender Compensation
The most common route to claim compensation is from the offender via the criminal trial (aka offender compensation). The victim has to join the criminal proceedings as a (civil) party, which is called an adhesion procedure. The victim has to substantiate the damages suffered from the crime. This is of course only possible when the perpetrator(s) is identified, caught and prosecuted. The court awards the compensation as part of the sanctions against the perpetrator.

Eligibility
 • All victims of crimes are entitled to claim compensation as part of the criminal trial (article 51f-51g Code of Criminal Procedure).
 • Compensation has to be claimed in written form before the beginning of the oral trial (of the criminal proceedings).
Compensation
Victims can claim compensation for all heads of damage suffered as a result of the crime. In theory, the civil law principle of full compensation applies.

Material (non-psychological) damage
 • Damaged goods (clothes, property)
 • Medical costs (medical and psychological treatment, ambulant and hospital treatment, rehabilitation, care and assistance, physiotherapy, adaptation of housing, special aids, etc.)
 • Travel costs
 • Loss of earnings (including lost earnings and loss of ability to earn or diminished maintenance etc.)
 • Legal costs (medical assessments, lawyer costs)
Psychological (moral) damage
 • Pain and suffering.

Relatives of a victim can claim compensation for funeral costs, medical costs (e.g. therapy for a family member), loss of earnings, and pain and suffering.
Benodigde documenten
Nota Bene
 • Starting a criminal trial is free of charge
 • The judge can declare (part of) the claim inadmissible if the claim imposes a disproportionate burden on the trial, i.e. if it is too complicated to assess the damage.
 • Compensation awarded by the court is collected from the offender by the Central Judicial Collection Agency (CJIB, the administrative body that collects all court-ordered fines, state fines and penalties, e.g. traffic fines). Non-payment can result in (additional) detention.
Bijzondere bepalingen voor de slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven
 • State funded legal aid is available free of charge to assist victims of severe crimes and sexual violence in claiming compensation.
 • If compensation is awarded by the court, but the offender does not have the resources, the compensation will still be paid (partly or fully) to the victims of severe violent and sexual crimes within 8 months after the irrevocable verdict. This is done by the Central Judicial Collection Agency (CJIB), a government agency. The CJIB will take recourse on the offender.
3. State Compensation
State compensation schemes emerged in the seventies based on the view that the state should take responsibility not only for an offender’s rehabilitation, but also for that of crime victims. The state has a duty to protect citizens from crime or to prevent conditions that cause victimisation. Payments are made in recognition of a sense of public sympathy and of social solidarity with a victim

In the Netherlands, the organisation handling state compensation is the Violent Offences Compensation Fund (Schadefonds Geweldsmisdrijven, https://www.schadefonds.nl/english-information/ ), an independent organisation, which has to report back to the Ministry of Justice.
You can apply for state compensation regardless of whether a criminal trial was initiated and regardless of the outcome of the trial. State compensation can also be claimed parallel to a criminal trial.
Eligibility
Persons entitled to claim state compensation
 • The survivor of the violent crime, or the spouse or registered partner or a parent, child, brother or sister of the victim who has died.
 • The crime needs to be committed on Dutch territory.
 • The crime must have been committed intentionally and violence must have been used.
 • A person who suffered psychological damage due to witnessing a violent crime or being directly confronted with the consequences of a violent crime committed against a relative is eligible for compensation.
 • It is not always necessary that you have reported the crime to the police for your state compensation application to be processed by the Violent Offences Compensation Fund. However, the reporting of the crime and the subsequent criminal investigation can play an important part in establishing the plausibility of your claim.
Documents needed
 • Completed online application form (see website Violent Offences Compensation Fund www.schadefonds.nl).
 • Copy of national identity document.
 • If available: police report, court judgment.
 • Any medical information relating to the injury.
 • To apply for state compensation is free of charge.
 • You have time to submit your application to the Violent Offences Compensation Fund for 10 years after the crime was committed.
 • Approximately, the authority takes a decision in 26 weeks (6 months).
 • If you are not satisfied with the authority’s decision, you can lodge a written objection with the Violent Offences Compensation Fund Committee (Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven) within 6 weeks after the decision.
Schadevergoeding
 • State compensation from the Violent Offences Compensation Fund is a fixed, one off, all-in payment, which means a lump sum amount combining material and moral damages in one.
 • The Violent Offences Compensation Fund has defined six categories of severity of harm, each with a fixed compensation amount, from €1.000 to €35.000.
 • Your financial situation does not affect your eligibility for state compensation
 • It is possible to get an advance payment on the compensation in certain cases.
4. Useful Contacts
Advice and support for victims:
Victim Support Netherlands (Slachtofferhulp Nederland)
https://www.slachtofferhulp.nl/english/
0900-0101
Medical and judicial support for victims of sexual violence specifically:
Sexual Assault Centre (Centrum voor Seksueel Geweld)
https://centrumseksueelgeweld.nl/csg-en/
0031- (0) 800-0188
Information on and support for state compensation:
Violence Offenses Compensation Fund (Schadefonds Geweldsmisdrijven)
https://www.schadefonds.nl/english-information/
070-4142000
Information on legal aid:
National Network for victim lawyers (LANGZS)
https://langzs.nl/langzs-foundation/
info@langzs.nl
To find a victim support centre or service near you, please visit: https://sexualviolencejustice.eu/netherlands/
5. Resources
Council of Europe
 • Jurisprudence ECHR, European Court of Human Rights https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home.
 • Article 13, ECHR, “everyone whose rights and freedoms as set forth in this Convention are violated shall have an effective remedy before a national authority notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity” https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_13_ENG.pdf.
 • Convention on the compensation of victims of violent crimes 1983 (CETS No. 116), https://rm.coe.int/1680079751 ,this Convention puts upon States that become a Party to it the obligation to compensate the victims of intentional and violent offences resulting in bodily injury or death.
 • Recommendation (2006)8 on assistance to crime victims, https://rm.coe.int/16805afa5c principles between Member state to ensure assistance and protection of victims.
 • Council of Europe convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, 2011 (CETS No. 210). (Istanbul convention Arts. 5,8,30.) https://rm.coe.int/168008482e.
European Union